Coming Soon

Simple Steps Autism

Online výuková platforma pro terapii autismu Jednoduchý, avšak efektivní nástroj založený na aplikované behaviorální analýze

Podmínky

Vítejte v Simple Steps Autism Edition (dále „Simple Steps“,  „my“, „nás/mám“,  „náš/naše“ ). Tyto podmínky používání („Podmínky“, „Smlouva“) se vztahují na vaše použití našich webových stránek („webové stránky“, „web“) a jeho obsahu. Přečtěte si tyto podmínky používání pozorně.

PŘIJETÍM TĚCHTO PODMÍNEK NEBO UŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE PRÁVNĚ VÁZÁNI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, NAŠIMI OPATŘENÍMI NA OCHRANU SOUKROMÍ A PRAVIDLY NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE OD NÁS BUDETE DOSTÁVAT ŽÁDANÁ OZNÁMENÍ A PROVÁDĚT ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. POKUD S NĚJAKOU Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO TVRZENÍ NESOUHLASÍTE, AKCEPTUJTE TYTO PODMÍNKY A NEPOUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Tam, kde se Podmínky používání odchylují od opatření na ochranu soukromí nebo opatření na ochranu autorských práv, uplatní se tyto Podmínky užívání.

Popis služby

Simple Steps poskytuje různé obsahy a služby prostřednictvím webových stránek  www.simplestepsautism.com (spolu s jakýmkoli jiným webem, který si vyhrazuje, že je vázán těmito Podmínkami používání, „webové stránky“). 

Registrace a předplatné

Obsah a služby těchto webových stránek spadají do dvou kategorií: (a) obsah a služby, které jsou přístupné bez registrace; a (b) obsah a služby, které vyžadují pořízení předplatného (např. zaplacení poplatku).

Během registrace a pořízení předplatného budete požádáni o poskytnutí určitých informací, včetně osobních informací, a u předplatného také o finanční informace. Na naše použití těchto informací se vztahují pravidla pro ochranu soukromí. Žádný z poplatků zaplacených v rámci předplatného se nedá zrušit, ani nemůže být zpětně vrácen.

Naše webové stránky mohou používat jak jedinci, tak organizace. Pokud jste individuální uživatel, můžete zakoupit předplatné způsobem popsaným zde dole. Pokud jste členem nějaké organizace a přejete si zakoupit více předplatných nebo kombinaci různých předplatných, kontaktujte prosím Simple Steps na info@simplestepsautism.com

Existuje jeden typ předplatného: „Uživatel“.

Předplatné „Uživatel“ znamená právo nějakého specificky jmenovaného jednotlivce k přístupu na naše webové stránky za účelem používání materiálů k výuce jednoho nebo více studentů. Jmenovaný uživatel se může připojit na web ze třídy, z domova nebo z jakéhokoli jiného místa za podmínky, že uživatelské jméno a heslo jmenovaného uživatele jsou používány pouze tímto specifickým jmenovaným jedincem a že se vždy připojuje jen z jednoho místa.

Uživatelské jméno a heslo poskytnuté pro spojení s Uživatelem smí být používáno pouze jmenovaným jedincem, kterému bylo přiděleno. 

Veškeré z vaší strany poskytované informace musí být přesné a úplné.  Zakoupením předplatného vyjadřujete a zaručujete Simple Steps, že jste oprávněným uživatelem veškerých informací vázaných k zakoupení, jako jsou například informace ke kreditní kartě, které nám poskytujete, a že souhlasíte s platbou veškerých poplatků v souvislosti s pořízením předplatného.

Přístup k funkcím webových stránek

Přístup do některých částí webových stránek vyžaduje zadání přihlašovacích informací a hesla. Tyto přihlašovací informace a heslo budete mít, jakmile se zaregistrujete nebo zakoupíte předplatné. Tyto informace smíte používat pouze vy, tyto informace jsou nepřenosné.

Souhlasíte s tím, že jste zodpovědný/á za to, že heslo zůstane důvěrnou informací, jste také zodpovědný/á za jakoukoli aktivitu, která by vznikla tím, že jste umožnil/a nebo dovolil/a jiné osobě nebo subjektu používat vaše heslo. Souhlasíte s tím, že Simple Steps okamžitě vyrozumíte v případě, že by (i) se heslo ztratilo nebo vám bylo odcizeno, nebo (ii) pokud zpozorujete, že dochází k neoprávněnému používání vašeho hesla nebo k jakémukoli jinému porušení bezpečnosti v souvislosti s webovými stránkami.

Věk uživatelů

Děti a mladiství mladší 18 let nesmějí tuto službu používat, rodiče nebo jejich zákonní zástupci nesmějí jejich jménem přistoupit k těmto Podmínkám používání. Pokud se dozvíme, že nějaký mladistvý mladší 18 let nám poskytnul nebo se snažil poskytnout osobní informace, vynaložíme veškeré úsilí, abychom je trvale odstranili z našich záznamů.

Nekomerční využití

Tyto webové stránky a jejich obsahy jsou určeny k osobnímu použití osob nebo organizací, které si pořídily předplatné. Předplatné není možné zakoupit ve prospěch nikoho jiného. Není například dovoleno přeprodávat služby poskytované na tomto webu, ani je distribuovat komukoli jinému.

Dodatečné podmínky v souvislosti s předplatným

Předplatné je předmětem opakovaného vyúčtování. Předplatitelé si mohou vybrat předplatné na tento web buď z měsíce na měsíc, nebo roční předplatné. V každém případě bude vyúčtování prováděno měsíčně bez možnosti vrácení finančních prostředků. Předplatitelé souhlasí s tím, že jim bude vyúčtování chodit automaticky a periodicky v závislosti na délce předplatného, až do té doby, než předplatitel po vypršení smluvní doby předplatné změní nebo zruší. K provedení odpovídající změny nebo zrušení předplatného si Simple Steps následně vyhrazuje přiměřenou dobu.

Veškeré cenové nabídky označené jako „akční“, „zvláštní“, „pouze časově omezené“ a jiné krátkodobé nabídky budou platit jen po uvedenou dobu a po ukončení uvedeného časového období budou automaticky upraveny na běžné tarify. Simple Steps si vyhrazuje právo kdykoli tarify předplatného změnit. 

Opatření na ochranu soukromí

Uznáváme, že ochrana vašeho soukromí je důležitá. Přečtěte si prosím znění našich opatření na ochranu soukromí. Pokud tyto webové stránky používáte, znamená to, že i nadále souhlasíte s našimi opatřeními na ochranu soukromí. Veškeré informace, které Simple Steps poskytnete, a také veškeré informace o vašem používání tohoto webu, které Simple Steps získá, jsou předmětem opatření na ochranu soukromí. 

Změny na webových stránkách

Jakýkoli obsah, službu, funkci či prvek můžeme kdykoli po předchozím oznámení, anebo bez něj, ukončit nebo změnit. 

Správné používání tohoto webu

Když používáte naše webové stránky, vždy souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující zásady. Simple Steps smíte používat pouze v souladu se zákonem; tento web smíte používat pouze způsobem, který je v souladu se všemi uplatnitelnými zákony. Konkrétně souhlasíte s tím, že nebudete:

  • nahrávat, posílat, emailovat, přenášet, ani jakkoli jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který by byl nezákonný, škodlivý, výhrůžný, nekorektní, obtěžující, újmu způsobující, nactiutrhačný, vulgární, obscénní, sloužící pro internetový přeprodej kradeného zboží, zasahující do soukromí jiných, nenávistný nebo rasově či etnicky či jinak nepřijatelný;
  • nebudete se vydávat za jinou osobu či subjekt, ani nebudete lživě tvrdit či jinak klamně uvádět svůj vztah k nějaké osobě či subjektu;
  • nebudete falšovat hlavičky (header) ani jinak manipulovat s identifikačními údaji s cílem zakrýt původ jakéhokoli posílaného obsahu;
  • nahrávat, umisťovat, zasílat emailem, přenášet nebo jakkoli jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, jehož zpřístupňování zakazuje nějaký zákon nebo smluvní či fiduciární vztah (jako jsou například interní informace, vlastnické a důvěrné informace získané nebo uváděné v rámci zaměstnaneckých vztahů nebo v rámci dohod o zákazu zveřejnění informací);
  • nahrávat, umisťovat, zasílat emailem, přenášet nebo jakkoli jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který představuje zásah do práv chráněných patenty, obchodními známkami, obchodním tajemstvím, autorským právem či jinými vlastnickými právy („Práva“) jakékoli strany;
  • nahrávat, umisťovat, zasílat emailem, přenášet nebo jakkoli jinak zpřístupňovat jakékoli nevyžádané či nedovolené reklamní či propagační materiály: „nevyžádanou poštu“ „spamy“, „řetězové dopisy“, „pyramidové hry“ nebo jakékoli jiné formy nabídek, s výjimkou takových oblastí (jako třeba shopping), která jsou k tomuto účelu navržena;
  • nahrávat, umisťovat, zasílat emailem, přenášet nebo jakkoli jinak zpřístupňovat jakékoli materiály obsahující softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení či omezení funkcionalit jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru nebo telekomunikačních zařízení;
  • sbírat a uchovávat osobní údaje o dalších uživatelích v souvislosti s výše uvedeným zakázaným chováním.
  • POUŽÍVAT JAKÝKOLIV PROGRAM ČI ROBOT TYPU „SPIDER“ ČI „BOT“ KE SHROMAŽĎOVÁNÍ NEBO „VYTĚŽOVÁNÍ“ INFORMACÍ Z TOHOTO WEBU.

Vlastnická práva

Simple Steps a jeho dodavatelé si vyhrazují veškerá práva duševního vlastnictví ve vztahu k jakémukoli obsahu, který se na webových stránkách vyskytuje. Nic zde nesmí být vykládáno tak, že zakládá implicitně, institutem překážky (estoppel) či jinak jakoukoli licenci či právo v rámci jakýchkoli práv duševního vlastnictví Simple Steps nebo třetích stran. Není-li zde stanoveno jinak, obsah webových stránek nesmí být žádným způsobem kopírován, reprodukován, znovu vydáván, nahráván, stahován, umisťován, přenášen ani jinak distribuován bez předchozího písemného povolení od Simple Steps, s výjimkou toho, že vás Simple Steps opravňuje sledovat obsah, ke kterému jste získali přístup v rámci předplatného, na což se vztahuje vaše povinnost dodržovat Podmínky používání. Pouze u textových článků je povoleno článek stáhnout nebo vytisknout jednu kopii, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční použití, a za předpokladu, že dodržíte povinnost zachovat informace o vlastnictví autorských práv a roku, které jsou v článku uvedeny.

Obsah těchto webových stránek je chráněn zákony na ochranu duševního vlastnictví Spojeného království a zahraničními zákony. Jakékoli porušení práv Simple Steps nebo práv nabyvatelů či poskytovatelů jeho licence je porušením této Smlouvy.

UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO POKOUŠET SE O MAŘENÍ, VYHÝBÁNÍ SE NEBO JINÉ OBCHÁZENÍ JAKÝCHKOLI OCHRANNÝCH MECHANISMŮ POUŽITÝCH TÍMTO WEBEM K OCHRANĚ TĚCHTO VLASTNICKÝCH PRÁV.

Elektronické podávání oznámení a váš souhlas

Souhlasíte s tím, že vám smíme elektronicky podávat oznámení a jiné informace ohledně Simple Steps nebo těchto webových stránek, včetně oznámení zasílaných na jakoukoli emailovou adresu, kterou poskytnete, jak je uvedeno v ustanoveních na ochranu soukromí.

Vámi dodávaný obsah

Simple Steps vám může povolit dodávat na webové stránky nebo k jejich funkcím obsah. Existují dvě kategorie obsahu dodávaného uživatelem: (a) obsah, který uživatel na web nahraje a který mu má usnadnit používání obsahu webu a jeho služeb, ale který není určen pro veřejné šíření; a (b) obsah, který uživatel nahraje na web za účelem zveřejnění. Obsah nahraný uživatelem pouze za účelem vlastního použití bude uložen ve specifické uživatelově „složce“, k takovému obsahu bude Simple Steps poskytovat přístup pouze tomu uživateli, který obsah nahraje. Také vám umožníme tyto informace sdílet se třetími osobami, které určíte. Přestože Simple Steps bude přijímat všechna přiměřená opatření k tomu, aby ochránil důvěrnost obsahu uloženého ve „složkách“ uživatelů, BUDE VEŠKERÝ OBSAH, KTERÝ BUDETE NAHRÁVAT DO SVÉ SLOŽKY, NAHRANÝ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

Vzhledem k tomu, že smíte používat veřejná fóra, zavazujete se, že nebudete zasílat žádný obsah, který by porušoval tyto podmínky použití, platné zákony, nebo obecné zásady pro obsah. Obsah, který by porušoval příslušná pravidla, může být odstraněn a vám může být následně ukončena registrace nebo předplatné.

Pokud do jakékoli veřejné části těchto webových stránek umístíte jakýkoli obsah nebo pokud Simple Steps jinak převedete jakýkoli obsah, udělujete tak nám a našim přidruženým společnostem trvalé, neodvolatelné, bezplatné právo s právem udělovat podlicence, a licenci na využívání, kopírování, zobrazování, předvádění, distribuování, pozměnění, adaptování, zestručnění, využívání a propagování tohoto obsahu jakýmkoli způsobem a v jakémkoli komerčním či nekomerčním médiu nebo fóru, a to bezplatně. Pokud si přejete práva k jakémukoli obsahu, který posíláte ponechat, nepostupujte ho do veřejné části Simple Steps.

Simple Steps si vyhrazuje všechna práva, když se to od něj nepožaduje, nahrávat rozhovory na veřejných fórech, prošetřovat tvrzení o porušení této Smlouvy, odstranit jakékoli vámi dodané obsahy, které porušují tyto Podmínky použití, a porušitelům této Smlouvy uzavřít uživatelský účet.

Pokud jste pracovník zdravotního sektoru, nesmíte Simple Steps poskytovat žádné citlivé zdravotní informace.

Neexistence povinnosti dohledu

Souhlasíte s tím, že nejsme odpovědni za obsah dodaný ostatními. Nemáme povinnost obsah, který dodáváte nebo umisťujete, prověřovat, ale máme právo dodaný obsah redakčně upravit nebo odmítnout umístit, máme také právo obsah kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit.

Webové stránky třetích stran a inzerenti

Na svých webových stránkách může mít Simple Steps odkazy na webové stránky třetích stran. Souhlasíte s tím, že nejsme odpovědni ani nemůžeme být činěni odpovědnými za jakýkoliv obsah nebo jiné materiály umístěné na webových stránkách třetích stran. Rovněž souhlasíte s tím, že nejsme odpovědni za obsah či tvrzení dodaná našimi inzerenty. Rovněž nejsme odpovědni za jakékoliv transakce a obchodování mezi vámi a jakoukoliv třetí stranou nebo inzerentem. Souhlasíte, že Simple Steps není odpovědný za žádný nárok či ztrátu způsobené webovými stránkami jakékoliv třetí strany nebo inzerenta.

Prohlášení

Simple Steps poskytuje uživatelům informace o vzdělávacích metodách a terapii založených na principech aplikované behaviorální analýzy (Applied Behaviour Analysis, „ABA“). Vzhledem k tomu, že Simple Steps nemůže ověřovat, jak jsou námi poskytované programy používány, nemůže být Simple Steps  žádným způsobem činěn odpovědným za plánování, vedení nebo monitorování programů ABA.

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEMAJÍ NAHRADIT PROFESIONÁLNÍ RADY, KTERÉ BYSTE SE PRO SVÉ DÍTĚ NEBO STUDENTY MĚLI SNAŽIT VYHLEDAT. Při koncipování našeho programu se Simple Steps přiměřeně snažil uvést tento program do shody s obecnými zásadami pro uživatele vydanými zvláštní zájmovou skupinou pro autismus v rámci organizace Association for Behavior Analysis International (2007) (jež identifikuje práva uživatelů a specifické kompetence vyžadované pro plánování, vedení a monitorování účinných programů ABA).

Při intervencích má rodičům a profesionálům napomoci přístup k široké škále nástrojů jako jsou učební plány, příručky a psané ukázky programů. Tyto nástroje je třeba používat s podporou profesionála a pod jeho supervizí. K dalším takovým nástrojům patří videa a animované filmy Simple Steps.

NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SE NEPOSKYTUJE LÉKAŘSKÉ PORADENSTVÍ. TENTO WEB A JEHO OBSAH NEJSOU URČENY K (I) VÝKONU LÉKAŘSKÉ PRAXE ANI K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, STANOVOVÁNÍ DIAGNÓZ ČI PROVÁDĚNÍ TERAPIÍ (II) ANI K VYTVÁŘENÍ VZTAHŮ LÉKAŘ-PACIENT NEBO KLINICKÝCH VZTAHŮ, ANI (III) K PROPAGACI, DOPORUČOVÁNÍ NEBO SPONZOROVÁNÍ JAKÝCHKOLIV LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO SLUŽEB RETHINK, ANI KOHOKOLIV Z JEHO PŘIDRUŽENÝCH ORGANIZACÍ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, KONZULTANTŮ NEBO POSKYTOVATELŮ SLUŽEB. DÁLE NEMÁ BÝT TENTO WEB POUŽÍVÁN K POKUSŮM O STANOVENÍ DIAGNÓZY AUTISMU ANI JINÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU, ANI K POKUSŮM O VYHODNOCENÍ STÁDIA NEBO JINÉHO ZDRAVOTNÍHO ASPEKTU JAKÉKOLIV OSOBY SE STANOVENOU DIAGNÓZOU AUTISMU. Veškerý obsah na těchto webových stránkách je určen pouze k informačním účelům. Tento obsah nemá nahradit profesionální lékařskou radu. Jakoukoliv otázku ohledně zdravotního stavu a terapie musíte konzultovat s lékařem. NEODKLÁDEJTE KVŮLI INFORMACÍM NA TOMTO WEBU VYHLEDÁNÍ ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ RADY. Simple Steps tyto informace a obsah na svém webu uvádí pouze k pedagogickým účelům. NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEB JAKO POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKOU SLUŽBU. V PŘÍPADĚ NOUZE, VOLEJTE 999, ČÍSLO VAŠÍ MÍSTNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY A/NEBO VAŠEHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.

Simple Steps nemá povinnost aktualizovat zastaralé nebo starší obsahy na svém webu. Veškerý obsah a informace jsou dávány k dispozici pouze k informačním účelům, než se budete spoléhat na faktické informace z tohoto webu, je třeba nejdříve konzultovat s odborníkem. I když informace na těchto webových stránkách můžeme pravidelně aktualizovat nebo opravovat, NETVRDÍME ANI NEZARUČUJEME JEJICH SPRÁVNOST, AKTUÁLNOST ČI ÚPLNOST, ANI NEZAMÝŠLÍME TYTO INFORMACE RUTINNĚ AKTUALIZOVAT.

Simple Steps neslibuje, že náš web bude prostý chyb ani neustále k dispozici, tento web je dodáván, když je to možné. Rovněž nemůžeme zaručit, že v žádných datech, která si stáhnete, nebudou viry. 

Prohlášení o odmítnutí záruk

Tento web, jakož i na něj napojené weby používáte na vlastní riziko. Tento web a jeho obsah poskytujeme „tak jak je“. Ani my, ani naši dodavatelé neposkytují k tomuto webu žádné výslovné garance ani záruky. V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE UMOŽNĚNÉ ZÁKONEM MY A NAŠI DODAVATELÉ ODMÍTÁME IMPLICITNÍ PŘÍSLIBY A ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI, ZÁRUKY, ŽE BUDOU MÍT WEBOVÉ STRÁNKY USPOKOJIVOU KVALITU, ŽE BUDOU PŘESNÉ, VČASNÉ, AKTUÁLNÍ, ÚPLNÉ, VYHOVUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍM ÚČELŮM A POTŘEBÁM A ŽE NEPORUŠUJÍ ŽÁDNÉ PŘEDPISY. NEZARUČUJEME, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH BUDOU ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM, ŽE NEBUDOU OBSAHOVAT ŽÁDNÉ CHYBY, ŽE BUDOU SPOLEHLIVÉ ČI FUNKČNÍ BEZ VÝPADKŮ. Vzhledem k tomu, že v některých zemích není prohlášení o odmítnutí implicitních záruk povolené, můžete mít v rámci místních právních předpisů dodatečná spotřebitelská práva.

Omezení odpovědnosti

VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM PROSTŘEDKEM K NÁPRAVĚ A JEDINOU A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOSTÍ RETHINK PŘI PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY ZE STRAN SIMPLE STEPS BUDE PŘESTAT POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY, JEJICH OBSAH A SLUŽBY. ANIŽ BY BYLA OMEZENA OBECNÁ PLATNOST DŘÍVE UVEDENÉHO, NEMŮŽETE UPLATŇOVAT NÁROKY NA PENĚŽITOU NÁHRADU ŠKODY VZNIKLÉ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU. ANI MY, ANI NAŠI DODAVATELÉ NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, SOUVISEJÍCÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, I KDYBYCHOM O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD VĚDĚLI NEBO MĚLI VĚDĚT. PROTOŽE V NĚKTERÝCH STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH NENÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ ŠKODY MOŽNÉ, BUDE V TĚCHTO STÁTECH A JURISDIKCÍCH NAŠE ODPOVĚDNOST A ODPOVĚDNOST NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ OMEZENA NA MÍRU PŘÍPUSTNOU ZE ZÁKONA.

Odškodnění 

Za hodnotné protiplnění, jehož přijetí a dostatečnost jsou tímto uznány, se tímto vzdáváte nároku a navždy zbavujete Simple Steps a její příslušné ředitele, akcionáře, zaměstnance a zástupce jakékoliv žaloby, žalobních nároků, procesů, dluhů, povinností, účtů, záruk, ujednání, smluv, záruk, nároků a jakýchkoliv požadavků, které jste měli, nyní máte nebo do budoucna budete nebo můžete mít z jakéhokoliv důvodu, jakýmkoliv vzniklým způsobem, z jakékoliv příčiny, v záležitosti či věci existující až do teď a zejména, aniž by tím byla omezena obecná platnost dříve uvedeného, z jakéhokoliv důvodu a jakkoliv plynoucího z vašeho používání těchto webových stránek nebo jejich obsahu či služeb nebo vašeho porušení těchto Podmínek. Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodníte a zbavíte nás a naše přidružené subjekty a naše příslušné zaměstnance, smluvní strany, úředníky, ředitele a zástupce všech závazků, nároků a výdajů, včetně, úhrady nákladů na právní zastoupení, které vyplynou z vašeho používání nebo zneužití těchto webových stránek, jejich obsahu nebo jejich služeb. V jakékoliv záležitosti, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany,  vyhrazujeme si právo na naše vlastní náklady, zajistit výlučnou obhajobu a kontrolu, v takovém případě s námi budete spolupracovat uplatněním veškeré přijatelné obhajoby.  

Mezinárodní použití

Netvrdíme, že obsah na těchto webových stránkách je vhodný nebo dostupný pro používání v místech nacházejících se mimo Spojené království. Pokud se rozhodnete pro přístup na tyto webové stránky z míst mimo Spojené království, činíte tak z vlastní iniciativy a jste odpovědní za dodržování místních zákonů.

Žaloby na porušení autorského práva

Pokud se domníváte, že vaše práce byla okopírovaná a je přístupná na těchto webových stránkách způsobem, který představuje porušení autorského práva, postupujte prosím podle pokynů v naší sekci věnované pravidlům na ochranu autorského práva, kde se dozvíte, jak nás kontaktovat s ohlášením možného porušení autorských práv.

Volba aplikovatelného práva a příslušnost pro řešení sporů  

Souhlasíte s uplatněním zákonů státu Spojeného království (Severního Irska), bez ohledu na kolizní normy, věcnou příslušnost, vaše používání webových stránek a jakýkoliv nárok nebo spor, který můžete s námi mít, a že se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Dále souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor nebo nárok, který byste mohli proti nám mít, bude řešen soudem sídlícím ve Spojeném království (Severním Irsku) a souhlasíte, že pro účely soudního sporu jakýkoliv takový nárok nebo žalobu podáte k výkonu osobní jurisdikce těchto soudů. SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ: (1) SE VZDÁVÁTE VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ, KTERÉ BYSTE JINAK MOHLI VŮČI NÁM MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ Z JINÝCH JURISDIKCÍ, VČETNĚ VAŠÍ VLASTNÍ; (2) ŽE PRO VŠECHNY SPORY A NÁROKY, KTERÉ BYSTE MOHLI VŮČI NÁM MÍT, NEZRUŠITELNĚ SOUHLASÍTE S VÝLUČNOU JURISDIKCÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ (SEVERNÍHO IRSKA); A (3) ŽE ZA ÚČELEM VYŘEŠENÍ TAKOVÉHO SPORU NEBO NÁROKU SE PODROBÍTE OSOBNÍ PŘÍSLUŠNOSTI TĚCHTO SOUDŮ.

Neoddělitelnost a integrace

Tato smlouva a všechny její dodatečné podmínky, opatření, pravidla a pokyny zveřejněné na těchto webových stránkách tvoří celkovou úmluvu mezi vámi a námi, která nahrazuje všechna předchozí psaná i ústní ujednání. Pokud se jakákoliv část těchto Podmínek používání stane neplatnou nebo nevynutitelnou, bude tato část vykládána v souladu s platným zákonem tak, aby odrážela tak blízce, jak je možné, původní záměry smluvních stran; zbývající části zůstávají neomezeně platné a účinné.

Ukončení

Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání těchto webových stránek, pokud porušíte Podmínky používání nebo jakákoliv jiná pravidla nebo pokyny zveřejněné na tomto webu, nebo i z jakékoliv jiné příčiny podle našeho uvážení.

Postoupení/Převedení

Svoji registraci nebo předplatné nesmíte postoupit žádné třetí osobě. 

Změny v Podmínkách používání

Podmínky používání můžeme kdykoliv změnit. Nejnovější verzi Podmínek používání si můžete projít, když na webových stránkách kliknete na odkaz „Podmínky používání“. Pokud budete stránky i nadále používat, poté co provedeme změny Podmínek používání, oznamujete tím, že nové podmínky akceptujete. Je vaší povinností Podmínky pravidelně kontrolovat kvůli možné změně. Datum poslední revize je zobrazeno dole.

Výjimka

Pokud nějaké ustanovení (nebo jeho část) těchto Podmínek používání je v rozporu s platným zákonem nebo pokud je nějaké ustanovení prohlášeno za neplatné nebo jinak neúčinné nebo je zneplatněné soudem příslušné jurisdikce, pak bude (a) takové opatření (nebo případně jeho část) považováno za přeformulované tak, aby odráželo co nejblíže, jak je možné, původní záměry smluvních stran v souladu s uplatnitelným zákonem, a (b) zbývající podmínky, ustanovení, ujednání a omezení těchto Podmínek používání zůstanou plně platná a účinná.

Datum revize: 6/10/10