Coming Soon

Simple Steps Autism

Online výuková platforma pro terapii autismu Jednoduchý, avšak efektivní nástroj založený na aplikované behaviorální analýze

Opatření na ochranu soukromí

Simple Steps (dále „Simple Steps“, „my“, „nás/mám“, „náš/naše“) si je vědom, že vám záleží na tom, jak se používají a sdílejí informace o vás. V těchto opatřeních na ochranu soukromí je popsáno, jaké informace shromažďujeme při vaší návštěvě našich webových stránek a jak se tyto informace používají.

Shromažďované informace

Na našich webových stránkách shromažďujeme dva typy informací dvěma různými způsoby.

Shromažďujeme obecné informace a osobní informace.

  • Do obecných informací patří neosobní údaje v souvislosti s návštěvníky stránek (například v jakou denní dobu jsou stránky navštěvovány, IP adresa návštěvníka, z jakých stránek se k nám návštěvníci dostávají nebo na jaké stránky po návštěvě našeho webu odcházejí, jaké ze stránek našeho webu navštěvují atd.), informace v souhrnné formě (jako například statistiky ohledně počtu návštěvníků a četnosti návštěv, které ze stránek jsou navštěvovány nejčastěji) a informace v anonymizované podobě (například počet návštěvníků určitého věku či pohlaví nebo počet návštěvníků z určitého regionu, apod.). Pokud jste nám poskytli osobní informace, mohou s nimi být obecné informace spárovány, nebo od nich mohou být odděleny.
  • Osobní informace jsou specifické pro vaši osobu a patří k nim takové údaje jako například vaše emailová adresa, jméno, zasílací adresa. Tento typ informací se také nazývá „osobně identifikovatelné informace“.

Mezi dva různé způsoby, jimiž informace získáváme, patří jednak situace, kdy nám informace přímo poskytnete vy, jednak způsoby, kdy my nepřímo informace monitorujeme a sbíráme.

  • Vámi přímo poskytnuté informace jsou jakékoliv informace, které na webové stránky zadáte a poskytnete nám je. Když se například registrujete k přístupu do různých částí našeho webu, žádá se od vás zadání určitých informací (například vaše jméno, emailová adresa, uživatelské jméno, heslo, obsah, který umisťujete, atd.), když se pak na stránkách přihlašujete k odběru určitých služeb, jsou od vás vyžádány další dodatečné informace, včetně informací ke kreditní kartě a fakturační adresy. Veškeré osobní informace jsou bezpečně uchovány podle příslušných fyzických, elektronických a manažerských postupů. Finanční informace neuchováváme. Pro provádění všech plateb používáme Paypal, což představuje pro vaše detailní údaje o transakcích vysoce zabezpečené prostředí. Další informace o zabezpečení najdete v příslušné sekci zde dole.
  • Informace rovněž shromažďujeme  nepřímo prostřednictvím souborů cookies a web beacons a dalšími podobnými prostředky. Cookie je malý soubor uložený v počítači uživatele pro účely evidence. Do cookies se mohou ukládat oba typy informací, jak ty, které poskytnete, stejně jako obecné informace a údaje o výkonnosti. Cookies do vašeho počítače může umístit jak Simple Steps, tak nějaká třetí strana, která na našich stránkách umisťuje obsah (například inzerenti, obchodní partneři, atd.). Web beacons se podobají cookies a lze je užívat k monitorování aktivity uživatele. Simple Steps třeba používá web beacons k monitorování počtu osob, které webové stránky používají, počtu lidí, kteří otevřou email, který jim Simple Steps zašle, nebo ke sběru dalších dat.

Jak sebrané informace používáme

Obecné informace a údaje o výkonnosti oddělené od všech osobních údajů používá Simple Steps k celém řadě účelů. Například:

  • Informace oddělené od osobních údajů používáme třeba k vyhodnocování efektivnosti nejrůznějších výukových materiálů a výsledky tohoto vyhodnocení pak k vylepšení našich vzdělávacích materiálů;

  • Informace oddělené od osobních údajů také používáme třeba k určení charakteristických rysů návštěvníků našich webových stránek, což pak využíváme třeba k vylepšení stránek a služeb nebo ke zkvalitnění nabídky našich služeb;

  • Jakákoliv z těchto dat pak můžeme poskytnout ke stejným nebo podobným účelům nepřidruženým třetím stranám (například můžeme poskytovat od osobních údajů očištěná data o výkonnosti nepřidruženým třetím stranám, jako jsou výzkumné instituce, univerzity, nemocnice, praktičtí nebo kliničtí pracovníci, kteří je mohou využívat k výzkumu nebo dalším účelům).

Osobní údaje

Námi shromažďované osobní informace používáme k tomu, že vám poskytujeme informace, produkty a služby, které jste si objednali nebo předplatili. V případech, kdy na našem webu nabízené informace, produkty nebo služby poskytuje nějaká třetí strana, postoupíme vaše osobní informace této třetí straně, a to pouze za účelem toho, aby mohla zajistit informaci, produkt nebo službu, kterou jste si objednali. Třetí strana od nás dostane pokyn nepoužívat vaše informace k tomu, aby vám nabízela další informace, produkty a služby, pokud nás neoprávníte jednat jinak, jak je rozvedeno zde dole.

Osobní údaje ve spojení s obecnými informacemi a daty o výkonnosti také můžeme používat k vylepšování vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami tak, že vám můžeme nabízet informace, které jsou pro vás relevantní.

Simple Steps také může používat osobní informace, které sbírá (včetně jakýchkoliv odpovídajících obecných informací a dat o výkonnosti) k tomu, aby vám poskytnul informace o dalších jím nabízených informacích, produktech a službách. Pokud si takové typy sdělení nepřejete dostávat, můžete se z nich odhlásit zasláním emailu na: info @simplestepsautism.com nebo změnou svého profilu na našich webových stránkách.

Simple Steps nebude jím shromažďované osobní informace (s výjimkou souvisejících všeobecných dat a dat o výkonnosti) poskytovat třetím stranám, včetně našich přidružených a nepřidružených třetích stran a obchodních parterů k tomu, aby jim umožnil nabízet vám informace o jejich informacích, produktech a službách.

Simple Steps může poskytnout jakoukoliv z výše zmíněných informací svým poskytovatelům služeb, ti ale dostanou pokyn, aby tyto informace nepoužívali ve vlastní prospěch, mohou je používat jen tak, jak je nutné k zajištění služby pro Simple Steps.

Konečně, někteří obchodní partneři Simple Steps, včetně inzerentů, používají na těchto webových stránkách cookies , k těmto cookies nemá Simple Steps přístup, ani nad nimi nemá kontrolu. Opatření na ochranu soukromí se vztahují pouze na používání cookies ze strany Simple Steps, nepatří sem používání cookies inzerenty.

Jak využíváme veřejně zaslané informace

Webové stránky vám umožňují přispívat obsahem do jednoho či více veřejně přístupných blogů, fór, nebo skupin, a také komunikovat prostřednictvím online funkcí. Jakákoliv  informace, kterou přispějete na tato veřejná fóra, je svou podstatou přístupná veřejnosti. To, co jste napsali, mohou vidět, zveřejnit nebo sbírat třetí strany, mohou toho využít i ostatní, a to způsoby, které nemůžeme kontrolovat ani předvídat, včetně možnosti, že vás budou kontaktovat k neoprávněným účelům. Stejně jako v případě ostatních veřejně přístupných fór na jakýchkoliv webových stránkách se mohou tyto informace zobrazit třetím stranám ve vyhledávačích jako Google, Yahoo, MSN, atd. Na žádné informace, které poskytnete prostřednictvím těchto veřejných fór, se nevztahují ustanovení o ochraně soukromí, namísto toho se na ně vztahuje oprávnění uvedené v Podmínkách používání.

Jak používáme zpětnou vazbu na Simple Steps

Na svých webových stránkách má Simple Steps funkci poskytování zpětné vazby, která vám umožní zasílat komentáře, návrhy nebo informovat nás o chybách nalezených v programu. Simple Steps může použít vaše jméno nebo uživatelské jméno a emailovou adresu, aby s vámi následně komunikoval nebo vám poděkoval za návrh.

Tato opatření na ochranu soukromí se nevztahují na obsah, obchodní informace, nápady, koncepty nebo vynálezy, které nám zašlete. Pokud chcete uchovat svůj obsah nebo obchodní informace, nápady, koncepty nebo vynálezy jako důvěrné  a chráněné vlastnickými právy, neposílejte je do Simple Steps. Jejich zasláním do Simple Steps dáváte Simple Steps výslovné zmocnění k tomu, aby s těmito informacemi  naložil, jak uzná za vhodné.

Zabezpečení

Simple Steps záleží na ochraně bezpečnosti a integrity vašich osobních informací. K tomuto účelu jsme zavedli odpovídající fyzické, elektronické a manažerské postupy, abychom zabezpečili a umožnili předcházet nepovolenému přístupu, umožnili uchování bezpečnosti dat a řádného používání informací shromážděných online.

Nás obchod používá technologii SSL (Secure Sockets Layer), která je v této oblasti standardním řešením pro zabezpečení obchodních transakcí. Veškeré vaše osobní údaje, včetně čísel kreditních karet, jmen a adres jsou kódovány, aby se zabránilo jejich přečtení, zatímco tranzitují internetem.

Když zadáváte objednávky nebo vstupujte k informacím o účtu, automaticky vás převádíme na náš zabezpečený server, za předpokladu, že váš prohlížeč akceptuje kódování SSL.

Informace poskytované webovým stránkám třetích stran propojeným s našimi stránkami

Na našich webových stránkách mohou být odkazy na jiné internetové stránky. Simple Steps nenese odpovědnost, za způsob, jakým tyto jiné weby zabezpečují ochranu soukromí. Simple Steps doporučuje svým uživatelům, aby si při přechodu na odkazy propojené webové stránky pozorně přečetli jejich oznámení. Zde zmíněná opatření na ochranu soukromí se vztahují pouze na informace shromážděné na našem webu. 

Oprava/Aktualizace osobních informací

Pokud si přejete změnit jakoukoliv poskytnutou osobní informaci, můžete to udělat prostřednictvím našich stránek.

Obchodní transakce, převádění prostředků nebo prodej

Obchodní aktivity Simple Steps, nebo jejich části, mohou být prodány nebo jinak převedeny na třetí strany, a to různými prostředky (například prodej akcií, prodej aktiv, fúze, atd.). Při takovýchto transakcích může Simple Steps převést, a pravděpodobně převede, informace shromážděné prostřednictvím svých webových stránek, nebo dá nabyvateli oprávnění k užívání těchto informací. Simple Steps provede přiměřené úsilí, aby to oznámil na webových stránkách.

Uvolnění informací ze zákonných důvodů

Simple Steps může uvolnit informace o vašem používání Simple Steps (včetně, ne však výhradně, umístěných veřejných obsahů, registračních informací a záznamů ze sítě), pokud se v dobré víře domnívá, že je to vhodné k tomu, aby byly splněny požadavky zákona (například na základě zákonné žádosti, v souvislosti s předvoláním, rozkazem nebo soudním příkazem), k ochraně proti podvodnému, zneužívajícímu nebo nezákonnému použití těchto webových stránek, k ochraně práv a majetku Simple Steps, k vymáhání provedení jakékoliv smlouvy mezi vámi a Simple StepsRethink, nebo pokud se Simple Steps důvodně domnívá, že nějaká situace, při níž někomu hrozí nebezpečí smrti nebo zranění, vyžaduje uvolnění informací. 

Ochrana nezletilých

Tyto webové stránky nejsou určeny k tomu, aby je používaly děti. Dětem a mladistvým mladším 18 let se registrace na tomto webu neumožňuje ani nemají možnost zakoupit předplatné nebo používat jakoukoli funkci vyžadující registraci a předplatné. Simple Steps záměrně nebude od těchto dětí sbírat informace. Pokud vaše dítě postoupilo nějakou osobní informaci a vy si přejete zažádat o její odstranění, kontaktujte nás prosím na: info@simplestepsautism.com. Jakákoli informace, kterou na veřejné fórum kontrolované Simple Steps umístilo dítě mladší 18 let, zůstane veřejně přístupná až do té doby, než dostaneme o této publikaci oznámení a budeme mít přiměřenou příležitost tuto informaci odpovídajícím způsobem odstranit.

Změny v opatřeních na ochranu soukromí

Simple Steps může tato opatření na ochranu soukromí kdykoli změnit, jejich aktuální verze je vám vždy k dispozici. Pokud se tato opatření rozhodneme změnit, dostanete od nás o této změně oznámení. Pokud budete webové stránky i nadále používat, bude to považováno za souhlas s tím, že vaše informace (včetně v minulosti shromážděných informací) mohou být používány v souladu s novými opatřeními. Pokud se změnami nesouhlasíte, pak musíte webové stránky přestat používat a oznámit nám, že nechcete, aby byly vaše informace používány v souladu se změnami. Datum poslední revize znění je uvedeno dole.

Kontaktujte Simple Steps

Pokud máte jakoukoliv otázku ohledně našich opatření na ochranu soukromí nebo ohledně webových stránek či produktu Simple Steps, spojte se prosím s námi nějakou z následujících možností:

Email: info@simplestepsautism.com

Tel: 028 9032 4882

Address: PEAT, Innovation Factory, Unit 2.19, 385 Springfield Road, Belfast BT12 7DG

Datum revize: 10/02/11